REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Działalność wypożyczalni prowadzona jest przez przedsiębiorstwo Paula Jaworska ul. Dworcowa 13, 86-105 Terespol Pomorski, NIP 559 196 31 63 (zwaną dalej „Wypożyczalnią”). Przedsiębiorstwo prowadzi wynajem sprzętu sportowego określany dalej „wypożyczaniem” sprzętu sportowego.
 2. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Wypożyczający” lub „Klient”) zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której integralną częścią jest niniejszy regulamin (dalej także Regulamin).
 3. Klientem wypożyczalni może być wyłącznie osoba, która zaakceptuje niniejszy Regulamin.
 4. Sprzęt sportowy może zostać wypożyczony osobie, która: a) podpisze umowę wypożyczenia sprzętu, b) wpłaci ustaloną przez Wypożyczalnię kaucję, która odpowiada wartości wypożyczanego sprzętu, c) wpłaci opłatę za wypożyczenie.
 5. Wypożyczający uiszcza opłatę za wypożyczenie, zgodnie z udostępnionym w wypożyczalni cennikiem, w przypadku wynajmu większej ilości sprzętu lub dłuższego terminu wynajmu istnieje możliwość wyceny indywidualnej opłaty za wypożyczenie.
 6. Opłata jest pobierana przy wydaniu sprzętu.

§ 2 DANE OSOBOWE

 1. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), KGJK informuje Klientów, że: a) administratorem danych osobowych Klientów będzie jest przedsiębiorstwo Paula Jaworska ul. Dworcowa 13, 86-105 Terespol Pomorski NIP 559 196 31 63 b) w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z właścicielem przedsiębiorstwa Paulą Jaworską e-mail: paula.jaworska@onet.eu lub pisemnie na adres siedziby wypożyczalni wskazany powyżej, c) dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na wypożyczalni oraz dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów wypożyczalni.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest : a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej Strony umowy cywilnoprawnej w zakresie: imię, nazwisko, PESEL/numer dokumentu tożsamości, jeżeli osoba której dane są przetwarzane nie posiada PESEL. Administrator przetwarza dodatkowo: adres, NIP – jeżeli osoba, której dane są przetwarzane wystąpi z wnioskiem o wystawienie Faktury. b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na wypożyczalni takich jak prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeń finansowych, w tym podatkowych c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych w celu: zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów oraz innych osób poprzez wprowadzenie monitoringu wizyjnego w siedzibie administratora danych oraz w miejscach prowadzenia działalności, dochodzenia roszczeń, prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych, rozpatrywania reklamacji, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, zawiadamianie odpowiednich organów ścigania w przypadku kradzieży/ przywłaszczenia lub zniszczenia sprzętu, d) odbiorcami danych osobowych Klientów będą: – podmioty uczestniczące w realizacji umowy wypożyczenia sprzętu i ewentualnych roszczeń z nią związanych, – podmioty działające na zlecenie administratora w zakresie obsługi technicznej i księgowej, – organy kontrolne i nadzorcze oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa e) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, f) dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej Strony umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 6 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01) oraz inne okresy, jeżeli będą one wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, g) Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, h) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO, i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy wypożyczenia sprzętu, j) dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będą w pewnym stopniu przetwarzane na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych Wypożyczalnia nie stosuje metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania. k) wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu. Wypożyczalnia oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 3 ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

 1. Udostępnienie i zwrot sprzętu odbywa się w wypożyczalni, która znajduje się w siedzibie firmy przy ul. Dworcowej 13, 86-105 Terespol Pomorski.
 2. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.
 3. Odbierając wypożyczany sprzęt, Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
 4. Podpisując umowę wypożyczenia Wypożyczający potwierdza, że dokonał sprawdzenia, że otrzymany przez niego sprzęt jest pozbawiony wad, kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
 5. Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Wypożyczający odpowiada finansowo w pełnej wysokości za szkody z tytułu utraty, zniszczenia wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.
 7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu lub zakupem sprzętu o wartości równej cenie zakupu wypożyczonego sprzętu.
 8. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.
 9. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego wymaga akceptacji Wypożyczalni.
 10. W przypadku akceptacji przez Wypożyczalnię, przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty, ustalonej na podstawie obowiązującego w momencie wypożyczenia cennika.
 11. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie, przy jednoczesnym braku akceptacji przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczalnię, Wypożyczalnia naliczy karę umowną w wysokości trzykrotności ceny wypożyczenia za każdy dzień przedłużenia. Zapłata kary umownej, nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przez Wypożyczalnię na zasadach ogólnych. Niezależnie od powyższego sprawa może zostać zgłoszona do polskich organów ścigania w ramach zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa przywłaszczenia.
 12. Wypożyczalnia poucza Wypożyczającego, iż sprzęt, który posiada w ofercie jest sprzętem profesjonalnym wymagającym sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności. Początkującym zaleca się użytkowanie sprzętu z instruktorem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P